caesar cryptoGirls Junior Varsity Volleyball, Girls Varsity Volleyball · Sep 13 Thomas Stone High School Girls Varsity Volleyball falls to Huntingtown High School 3-0. caesar crypto razer kraken pro chroma audio automatically going up caesar crypto 2 2 NAPAJEDELSKÉ prosinec/2006 Z jednání zastupitelstva a rady mìsta Napajedla Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva města jsou zveřejňovány na Úřední desce a na webových stránkách města Zastupitelstvo mìsta zvolilo paní ing. Irenu Brabcovou starostkou města Napajedla zvolilo pana ing. Milana Vybírala místostarostou města Napajedla zvolilo za další členy rady města: paní Marii Vaňáčovou, MVDr. Antonína Černockého, ing. Jaroslava Toufara, ing. Pavla Ratiborského, Mgr. Tomáše Zatloukala. volejbalový turnaj žadateli, organizaci Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Napajedla, za účelem úhrady výdajů spojených s pořádáním volejbalového turnaje a s tím související rozpočtové opatření č. 58/2006 odsouhlasila ukončení nájemní smlouvy se spol. AVONET, s.r.o. na pronájem nebytových prostor v DPS Pod Kalvárií 90 ke dni se seznámila se zápisem z jednání sboru pro občanské záležitosti konaného dne pověřila členy zastupitelstva MVDr. Antonína Černockého, PaedDr. Libuši Pacholí- kovou, Mgr. Roberta Podlase a Marii Vaňáčovou k provádění občanských obřadů, při kterých budou používat závěsný odznak schválila zřízení komisí jako svých iniciativních a poradních orgánů: - Komisi stavební - Komisi sportovní - Komisi životního prostředí - Komisi kulturní - Komisi sociální - Komisi bezpečnostní a veřej. pořádku - Sbor pro občanské záležitosti Doporučený minimální počet členů jednotlivých komisí je 5. Rada mìsta schválila smlouvu o dílo s příspěvkovou organizací Služby města Napajedla na provedení dodávky a montáže Veřejného osvětlení v lokalitě Malina III schválila dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 19/2006 se společností DIPS Zlín s.r.o. na provedení víceprací akce Napajedla oprava ulice 1. máje větev A doporučila ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se Správou železniční dopravní cesty s.o., za jednorázovou úhradu ve výši Kč bez DPH, jako nutného dokladu pro vydání stavebního povolení na stavbu: Odvodnění pravobřežní části Napajedel (lokalit Zámoraví, Radovany a Šardice) na centrální ČOV schválila uhradit částku Kč jako spoluúčast na pojistné události paní Dvorské z důvodu náhrady škody poškození osobního vozidla při parkování na místní komunikaci města a s tím související rozpočtové opatření č. 53/2005 schválila rozpočtové opatření č. 57/2006 dotaci na výplatu dávek a podpory v sociálním zabezpečení schválila poskytnutí finančních prostředků ve výši Kč na akci Amatérský Pùjèky z Fondu rozvoje bydlení na území Napajedel Rada města Napajedla v souladu s ustanovením čl. 5 Pravidel pro tvorbu a využití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení na území města Napajedla vyhlásila první kolo výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Napajedla pro rok Žádosti o poskytnutí půjčky lze podávat v termínu od 1. prosince 2006 do 31. ledna 2007, a to poštou na adresu Městského úřadu Napajedla nebo osobně přímo v podatelně úřadu. V prvním kole budou přijímány žádosti na půjčky podle následující tabulky: Poř. č. Název / účel Výdaje na materiál, dodávky služeb a prací spojených s: Lhůta splatnosti max. Úrok p.a. Horní hranice půjčky 1 Rekonstrukce, obnova střechy 5 let 4% do 100 tis. Kč 2 Dodatečná izolace domů proti spodní vodě 4 roky 4% do 80 tis. Kč 3 Zateplení obvodového pláště domu 5 let 4% do 100 tis. Kč 4 Obnova fasády domu včetně oplechování 5 let 4% do 100 tis. Kč 5 Výměna oken 3 roky 4% do 60 tis. Kč Podmínky výběrového řízení, formulář žádosti o poskytnutí půjčky a další nezbytné informace podá finanční odbor, budova radnice, přízemí vpravo, dveře č. 102 (tel , pí. Janošková). Informace k půjčkám a vzory žádostí jsou k dispozici i na webových stránkách města. Ing. I. Šlíma, finanční odbor.
gip1fldsdf911fdsf crypt11ksgprbma